Al Quran dan Terjemahan

Lirik Lagu Sulawesi - Dabu-Dabu

Lirik Lagu Sulawesi - Dabu-Dabu

Dabu dabu lota mate to to hu lo yi nulo
O wa tingo o ma li ta ora sawa o la mita’
Tidiyo o limu waw o ba wa ngi

Lo Wanu ito mo la melo
Yila lango sadiya yi lo ho ho
Dabu dabu pa nge li yo
Mo o pi yo he u a lo

Dabu dabu lota mate bo me la mola lahu
O ra sawa mo lo lowo deli deli la mi tiyo’
Dabu dabu liyo lo Hulondha

Lo Wanu ito mo la melo
Yila lango sadiya yi lo ho ho
Dabu dabu pa nge li yo
Mo o pi yo he u a lo